کمیته سیاست گذاری
دکتر رضا سالاریان

دکتر رضا سالاریان

دکتر مسعود روحانی

دکتر مسعود روحانی

دکتر علی قربانی

دکتر علی قربانی

دکتر میرسعید حسینی

دکتر میرسعید حسینی

دکتر سارا فرزای

دکتر سارا فرزای

اخبار کنفرانس
حامیان کنفرانس
موسسه آموزش عالی ادیب مازندران
موسسه آموزش عالی ارم
دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
کمیته مشترک بازرگانی ایران و نروژ
موسسه آموزش عالی باختر
پژوهشکده علوم زمینی
جهاد دانشگاهی استان آذربایجان شرقی
جهاد کشاورزی
موسسه آموزش عالی حکمت
مجتمع آموزش عالی سراوان
دانشگاه شمال
موسسه آموزش عالی رحمان
دانشگاه شهرکرد
سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
موسسه آموزش عالی صنعتی فولاد
موسسه آموزش عالی کار
دانشکده محیط زیست
مرکز بین المللی همایش و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام
باشگاه نخبگان جوان و فرهیختگان دانشگاه شمال
وزارت علوم و تحقیقات فناوری موسسه عالی نوین اردبیل
وزارت علوم و تحقیقات فناوری دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی هشت بهشت
menu
menu