کمیته سیاستگذاری

دکتر رضا سالاریان

دکتر رضا سالاریان

پست: رئیس کنفرانس

دکتر مسعود روحانی

دکتر مسعود روحانی

پست: رئیس شورای سیاستگذاری

دکتر علی قربانی

دکتر علی قربانی

پست: دبیر کنفرانس

دکتر میرسعید حسینی

دکتر میرسعید حسینی

پست: دبیر کمیته علمی

دکتر سارا فرزای

دکتر سارا فرزای

پست: دبیر کمیته اجرایی

menu
menu